ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และป้ายบอกทางภายนอก ท่าอากาศยานแม่สอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Top