ร่างประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ภาพอาวุธและวัตถุอันตรายโดยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Training : CBT) และอุปกรณ์สำหรับการทดสอบการรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภาพอาวุธและวัตถุอันตราย กรมท่าอากาศยาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Top