ร่างประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิงอากาศยาน จำนวน ๕๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

Top