ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน 26 ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน 26 ท่าอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  เงินงบประมาณ 16,938,900.-บาท

  ราคากลาง  16,938,900.- บาท

  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด        ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562

 • วันที่ประกาศ :
  15 พฤศจิกายน 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  142 ครั้ง 15 พ.ย. 2562

  แบบแสดงปริมาณงานและราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  172 ครั้ง 15 พ.ย. 2562

  ร่างประกาศประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 8 MB

  178 ครั้ง 15 พ.ย. 2562

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 18 MB

  173 ครั้ง 15 พ.ย. 2562
Top