ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตรต่อนาที แรงดันไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาร์ แบบมอเตอร์ จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ชื่อประกาศ TOR :
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตรต่อนาที แรงดันไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาร์ แบบมอเตอร์ จำนวน ๑๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  เลขที่โครงการ 62107284653

  เงินงบประมาณ 13,706,700.- บาท

  ราคากลาง 13,706,700.- บาท

  ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ doaprocurement@airports.go.th หรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ได้ตั้งแต่วันที่

  1 พฤศจิกายน 2562 - 6 พฤศจิกายน 2562

 • วันที่ประกาศ :
  1 พฤศจิกายน 2562
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  6 พฤศจิกายน 2562
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  128 ครั้ง 1 พ.ย. 2562

  ตารางวงเงิน.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  117 ครั้ง 1 พ.ย. 2562

  รายละเอียด.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  156 ครั้ง 1 พ.ย. 2562

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  124 ครั้ง 1 พ.ย. 2562
Top