เอกสารที่ต้องใช้ในการนำมารับเอกสาร

จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2559
4,256 อ่าน

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันขอรับ/ซื้อ เอกสารสอบราคา/ประกวดราคา

  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท/ห้าง สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. หนังสือมอบอำนาจให้มาขอรับ/ซื้อ เอกสารสอบราคา/ประกวดราคา ติดอากร 10 บาท
  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ(ตามข้อ 2) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้เสนอราคาที่ต้องการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

  1. ค้นหาข้อมูลโครงการในระบบ e - GP
  2. ชำระเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนคารของกรมบัญชีกลางชื่อบัญชี "เงินรายได้ค่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์" ที่ธนาคารใด ธนาคารหนึ่ง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เบิดบัญชีเงินฝากรองรับการให้บริการไว้แล้วในช่องทางการให้บริการของธนาคาร ได้แก่ การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM. internet Banking หรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
  3. ผู้ซื้อเอกสารฯ จะได้รับเอกสารที่ธนาคารออกให้หลังจากการทำธรุกรรมชำระเงินกับธนาคารไม่ว่าช่องทางใด ๆ เป็นหลักฐานในการชำระเงินของผู้ซื้อเอกสาร แทนใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการ และเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อเอกสารฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ในระบบ e-gp
ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหา ติดต่อ กรมบัญชีกลาง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โทร. 0-2127-7000 ต่อ 6951-9
Top