กรมท่าอากาศยานจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน

วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 14:59:31
169 อ่าน
     ข่าวกรมท่าอากาศยาน ฉบับที่ 35/2563

     กรมท่าอากาศยานจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน

     นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยการบินตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธ ประจำปี 2563 โดยมีนายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจันทรางศุ (ชั้น 10) และ ห้องประชุม SCC (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) กรมท่าอากาศยาน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

     โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรประเภทใบรับรอง Avsec For Screener Instructor / Aviation Security For Security Guard ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ได้แก่ นายสุรวัจน์ บุญรอด ใบรับรองวิทยากรเลขที่ AVSEC / 050 และนายสำอาง มั่นหมาย ใบรับรองวิทยากรเลขที่ AVSEC / 049 จาก บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ อะวิเอชั่น จำกัด

     การอบรมดังกล่าวมีจำนวน 1 หลักสูตร 14 รุ่น ได้แก่
     1. การฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตรายเบื้องต้น (Initial Screener)
     2. การฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนการตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตราย (Recurrent Screener) และหัวหน้าควบคุม (Screening Supervisor) ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนการตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตราย (Recurrent Screener) และหัวหน้าควบคุม (Screening Supervisor) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธของกรมท่าอากาศยานที่ได้รับการรับรองแล้วจำนวน 274 คนซึ่งจะต้องดำเนินการฝึกอบรมทบทวนทุกปีตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบิน w ลเรือนแห่งชาติ (NCASTP) ที่กำหนดไว้เพื่อให้คงความรู้และคุณสมบัติของใบรับรอง พนักงานตรวจค้นอาวุธ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงต้องดำเนินการในรูปแบบประชุมทางไกล (Video Conference) ณ กรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) แบ่งออกเป็น 14 รุ่นรุ่นละ 1 วันวันละ 8 ชั่วโมงเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2563

     ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะเกี่ยวกับขั้นตอนและบทบาทหน้าที่ของการปฏิบัติงาน รวมไปถึงมีประสบการณ์ และมีความพร้อมทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างความตระหนักให้บุคลากรทางการบิน ให้มีการพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     .....................

   กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
   กรมท่าอากาศยาน
   pr@airports.go.th
   25 มิถุนายน 2563

รูปภาพ

Top