กรมท่าอากาศยาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ การศึกษาและการใช้บริการ ผ่านโครงข่ายคมนาคมในระบบ 5G กับ สำนักงาน กสทช.

วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 11:41:45
91 อ่าน
     ข่าวกรมท่าอากาศยาน
     ฉบับที่ 34 / 2563
     กรมท่าอากาศยาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ การศึกษาและการใช้บริการ ผ่านโครงข่ายคมนาคมในระบบ 5G กับ สำนักงาน กสทช.

     นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและการใช้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G ระหว่างกรมท่าอากาศยาน (ทย.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยนายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมลงนาม พร้อมคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

      สำหรับพิธีลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองฝ่าย จากความก้าวหน้าการให้บริการในกิจการโทรคมนาคมในระบบ 5G ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทั้งระบบ และการใช้งานในระบบ 5G อย่างเต็มรูปแบบนั้น จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดังนั้นการร่วมมือในครั้งนี้ ที่เกิดขึ้นระหว่างภาคการบริการโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมการบริการด้านการบิน ที่มีเครือข่ายครอบคลุม ถือเป็นประตูเชื่อมต่อภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก จึงเป็นการวางรากฐานที่เข้มแข็งและรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยี 5G และจะเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการบริการด้านการบิน ให้สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีจริงเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบริการด้านการบิน สู่ระบบนิเวศของสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport Ecosytem ) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ และนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 โดยความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน

      นายทวี กล่าวว่า จากนี้ไป ทย. และ สำนักงาน กสทช. จะร่วมมือในการศึกษาและส่งเสริมการในการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5 G ในภารกิจที่สอดคล้องกับท่าอากาศยานที่อยู่ในสังกัด ทย. พร้อมทั้งดำเนินโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาบริการ และสร้างระบบนิเวศของสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport Ecosytem) โดยผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมในระบบ 5G ให้เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้โดยสารและประชาชนภายในสนามบิน เช่น นวัตกรรมที่ส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยว การป้องกันและทำงานในเชิงรุกสำหรับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) รวมทั้งการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบความปลอดภัยความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) และทางด้านการบิน พร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างระบบนิเวศน์ของสนามบินอัจฉริยะ (Smart Airport Ecosystem) ที่ให้บริการในพื้นที่สนามบิน และการแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ การจัดฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรทั้งสองหน่วยงานเพื่อให้การบริการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมนี้ ในครั้งนี้

      ทย. มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาท่าอากาศยาน รวมถึงจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมพัฒนาบุคลากร เพื่อความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารและประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจ ด้วยการบริการอย่างมิตรไมตรีควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน

   ..............

   กลุ่ม​สื่อสาร​องค์กร​ สำนักงานเลขานุการ​กรม
   กรมท่า​อากาศยาน
   pr@airports.go.th
   24 มิถุนายน​ 2563

รูปภาพ

Top