นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 10:54:27
60 อ่าน
นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายจรุณ มีสมบูรณ์ นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายอาทิตย์ วินิจศร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน นายภูดิษภ์ กำกับกิจ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top