กรมท่าอากาศยาน ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 14:28:39
97 อ่าน
กรมท่าอากาศยาน ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วย นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน) กรรมการทุนหมุนเวียน นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ นางสราญ พันธุ์แพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวจินตนา กังสพฤฒิกุล ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ นางสาวสุณีย์ มงคลเลิศพาณิช ผู้แทนกรมบัญชีกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ ชั้น 2 กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top