การประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน การกำหนดดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายบ่งชี้ความสำเร็จของงานสำหรับรอบการประเมินที่

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 16:22:51
125 อ่าน
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานประชุมทางไกลผ่าน Video Conferrence เรื่องรายละเอียดตัวชี้วัดท่าอากาศยาน รอบที่ 2 ปี 2563(1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63) โดยมี นายแณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยภาคพื้น นายทัตพงศ์พรหม ยุษธิฐิระ เลขานุการกรม นายมนัส พูลเอียด รักษาการ หัวหน้ากลุ่มการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน 26 แห่ง(ผ่าน Vedio Conferrnce) เข้าร่วมประชุม โดยรายละเอียดการประชุมเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน การกำหนดดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายบ่งชี้ความสำเร็จของงานสำหรับรอบการประเมินที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ เป็นการสร้างความเข้าใจในลักษณะงาน ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ(ชั้น 10) กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top