ประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 16:50:25
128 อ่าน
ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย นายอาทิตย์ วินิจศร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน นายภูดิษภ์ กำกับกิจ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ และมี 7 หน่วยราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุมทางไกล โดยใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุม และในการติดตามโครงการของแต่ละหน่วย โดย กรมท่าอากาศยาน มีโครงการทั้งหมด 39 โครงการ ณ ห้องประชุมจันทรางศุ(ชั้น 10) กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top