ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 10/2563

วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 17:34:28
103 อ่าน
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 10/2563 โดยมี นายจรุณ มีสมบูรณ์ นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นางสาววารภา วาระศิริ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรม ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม Conference ทางไกล โดยมีนายกำแหง สายวิภู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี เข้าร่วมประชุมพิจารณาเกี่ยวกับผู้เช่าพื้นที่ภายในท่าอากาศยานอุดรธานี โดยมีนายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมศรีภูมิ(ชั้น 2) กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top