กรมท่าอากาศยาน ประชุมหารือคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ : 6 มกราคม 2563 11:41:37
167 อ่าน
ข่าวกรมท่าอากาศยาน ฉบับที่ 142/2562 กรมท่าอากาศยาน ประชุมหารือคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วย นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน) กรรมการเงินทุนหมุนเวียน นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ ชั้น 2 กรมท่าอากาศยาน การประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 มาตรา 35 เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ให้สามารถใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัยและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร รวมถึงสนับสนุนกิจการอื่นในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน เช่น การซ่อมแซมบำรุงรักษาท่าอากาศยาน การซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน สายพานลำเลียง ซึ่งมีข้อขัดข้องไม่สามารถตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้าได้ รายได้ที่เข้าสู่กองทุน จึงเป็นกลไกในการบริหารจัดการท่าอากาศยานให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วทันต่อการให้บริการผู้โดยสาร ทั้งนี้ เพื่อให้ท่าอากาศยานทุกแห่งในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน ได้มาตรฐานความปลอดภัย สากล .......................... กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน pr@airports.go.th 13 ธันวาคม 2562

รูปภาพ

Top