ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 12:47:44
41 อ่าน

ประกาศผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการในภาพรวม ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา พื้นที่ศึกษา แนวทางการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารสรุปผลการประชุม.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

15 ครั้ง 24 ก.ค. 2563
Top