ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 13:07:56
51 อ่าน

ประกาศผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วน ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการในภาพรวม ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา พื้นที่ศึกษา แนวทางการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ขอติดประกาศ - ทสฎ ครั้งที่ 1.pdf

ขนาดไฟล์ 574 KB

12 ครั้ง 20 ก.ค. 2563

ผลการรับฟังความคิดเห็น ทสฎ ครั้งที่ 1.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

13 ครั้ง 20 ก.ค. 2563
Top