การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 15:44:53
60 อ่าน

กรมท่าอากาศยานจะดำเนินการจัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการในภาพรวม ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา พื้นที่ศึกษา แนวทางการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศกรมท่าอากาศยาน - บึงกาฬ.pdf

ขนาดไฟล์ 341 KB

13 ครั้ง 24 มิ.ย. 2563

กำหนดการประชุม ครั้งที่ 1.pdf

ขนาดไฟล์ 151 KB

12 ครั้ง 24 มิ.ย. 2563
Top