การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 14:28:04
82 อ่าน

กรมท่าอากาศยานจะดำเนินการจัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วน ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการในภาพรวม ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา พื้นที่ศึกษา แนวทางการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่

 

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

กำหนดการประชุมปฐมนิเทศ (เช้า).pdf

ขนาดไฟล์ 102 KB

12 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563

ประกาศรับฟังครั้งที่ 1 - เช้า.pdf

ขนาดไฟล์ 229 KB

17 ครั้ง 15 มิ.ย. 2563
Top