ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 21:50:53
233 อ่าน
      ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อเป็นการสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
      กรมท่าอากาศยาน จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อเป็นนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับเจ้าหน้าที่ กรมท่าอากาศยาน ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎหมาย ต่อไป

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศเจตจำนง ภาษาไทย.pdf

ขนาดไฟล์ 714 KB

54 ครั้ง 26 พ.ค. 2563

ประกาศเจตจำนง ภาษาอังกฤษ.pdf

ขนาดไฟล์ 609 KB

45 ครั้ง 26 พ.ค. 2563
Top