ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 14:14:23
31 อ่าน
      ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อเป็นการสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
      กรมท่าอากาศยาน จึงขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อเป็นนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับเจ้าหน้าที่ กรมท่าอากาศยาน ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎหมาย ต่อไป

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศเจตจำนง ภาษาไทย.pdf

ขนาดไฟล์ 714 KB

4 ครั้ง 26 พ.ค. 2563

ประกาศเจตจำนง ภาษาอังกฤษ.pdf

ขนาดไฟล์ 609 KB

3 ครั้ง 26 พ.ค. 2563
Top