แนวทางปฏิบัติในการขนสินค้าภายในห้องโดยสารในอากาศยาน ในสถานการณืที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 08:26:05
312 อ่าน

สาระสำคัญ

–  มีวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมกิจกรรมการขนส่งสินค้าในช่วงระหว่างที่สายการบินหยุดทำการบินเนื่องจากปริมาณคนโดยสารลดลง

–  ช่วยให้ระบบการกระจายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และทำให้ราคาค่าขนส่งไม่สูงขึ้นจนเกินไปในช่วงที่ผู้ขนส่งสินค้ามีจำนวนน้อยลง

–  เปิดโอกาสให้มีการเช่าเครื่องบินโดยสารมาขนส่งสินค้าได้ และยอมให้ขนส่งในห้องโดยสารได้ด้วย (ปกติสินค้าต้องขนใต้ท้องเครื่องเท่านั้น)

–  สินค้าที่จะขนส่งในห้องโดยสารได้

  • อาหาร
  • เครื่องอุปโภคบริโภค
  • สิ่งของจำเป็นในช่วงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด เช่น เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันโรค

–  พื้นที่ห้องโดยสารที่สามารถขนส่งได้ เช่น บนเก้าอี้โดยสาร พื้นที่เก็บสัมภาระใต้เก้าอี้โดยสาร เหนือศีรษะ พื้นที่เก็บสัมภาระที่อื่นบนเครื่อง

–  สายการบินต้องมีการประเมินความเสี่ยงของสินค้าที่จะขนส่งและจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติการขนส่งให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพิจารณารับรองด้านมาตรฐานความปลอดภัยก่อนจึงจะดำเนินการได้

%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4

ที่มา : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT)

Link : https://www.caat.or.th/th/archives/50240

รูปภาพ

Top