ผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 13:59:25
319 อ่าน

ประกาศผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษา พร้อมร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่

โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแดล้อม โครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์โครงการศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแดล้อม โครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

หนังสือติดประกาศ - ครั้งที่ 2 - บุรีรัมย์.pdf

ขนาดไฟล์ 310 KB

87 ครั้ง 7 ก.พ. 2563
Top