ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อแนะนำและมาตรการป้องกันโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 10:43:27
299 อ่าน

ตามที่มีรายงานของทางสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่าสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Novel Coronavirus 2019) มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรไทย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สหรัฐอเมริกา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ ๒๓ มกรนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคดังกล่าว สำรักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จึงออกประกาศมา ๖ ฉบับ ได้แก่

๑. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อแนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

๒. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

๓. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๒

๔. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๓

๕. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๔

๖. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๕

สถานการณ์ด้านการขนส่งทางอากาศจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

จากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถติดต่อจากคนสู่คน โดยได้มีการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปยังเมืองต่างๆ ในจีน และได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย 

ในการนี้รัฐบาลจีนจึงมีคำสั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก จากเมืองอู่ฮั่นในทุกเส้นทาง โดยมีคำสั่งปิดท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ ซึ่งสายการบินที่ทำการบินแบบประจำมีกำหนดระหว่างท่าอากาศยานในไทย – อู่ฮั่น ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และจะมีการแจ้งยกเลิกเส้นทางบินอื่นๆ จากประเทศจีนอีกในอนาคต 

หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค ขอให้ผู้โดยสารเช็คตารางการบินก่อนการเดินทาง สวมหน้ากากอนามัย รักษาความสะอาด หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการ ไอ จาม โดยหากหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน ๑๔ วัน หากเริ่มมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงจะถูกคัดกรอง ณ ท่าอากาศยาน โดยจะมีการจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยง (๔) และใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิกับผู้โดยสารทุกท่าน (๓) 

 

จัดทำโดย : กองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก

(๑) ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๑ , ๒ และ ๓
(๒) ฝ่ายพิธีการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(๓) กรมควบคุมโรค,ชี้แจงการดำเนินการเฝ้าระวังอุณหภูมิผู้โดยสารด้วย Thermoscan (https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=11209&deptcode=brc&news_views=489)
(๔) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้โดยสารตกค้างจากกรณีสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศ ปิดเมืองอู่ฮั่นเนื่องจากพบการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙, ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓
(https://www.airportthai.co.th/en/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80/)

airport

แหล่งที่มา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย https://www.caat.or.th/th/archives/47384, https://www.caat.or.th/th/archives/47724, https://www.caat.or.th/th/archives/47765

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อแนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเม

ขนาดไฟล์ 7 MB

42 ครั้ง 27 ม.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโร

ขนาดไฟล์ 612 KB

35 ครั้ง 30 ม.ค. 2563

CAAT Notification on Clinical Practice Guideline for the Prevention of Novel Coronavirus 2019 Pneumo

ขนาดไฟล์ 61 KB

35 ครั้ง 30 ม.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโร

ขนาดไฟล์ 681 KB

45 ครั้ง 27 ม.ค. 2563

CAAT Notification on Clinical Practice Guideline for the Prevention of Novel Coronavirus 2019 Pneumo

ขนาดไฟล์ 591 KB

34 ครั้ง 30 ม.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโร

ขนาดไฟล์ 591 KB

33 ครั้ง 11 ก.พ. 2563

CAAT Notification on Clinical Practice Guideline for the Prevention of Novel Coronavirus 2019 Pneumo

ขนาดไฟล์ 91 KB

28 ครั้ง 11 ก.พ. 2563

CAAT Corona Virus 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 71 KB

36 ครั้ง 30 ม.ค. 2563
Top