ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อแนะนำและมาตรการป้องกันโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 09:12:49
118 อ่าน

ตามที่มีรายงานของทางสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่าสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Novel Coronavirus 2019) มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและมีการแพร่กระจายของโรคไปยังหลายพื้นที่ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรไทย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สหรัฐอเมริกา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ ณ วันที่ ๒๓ มกรนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคดังกล่าว สำรักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จึงออกประกาศมา ๕ ฉบับ ได้แก่

๑. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อแนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

๒. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

๓. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๒

๔. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๓

๕. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๔

สถานการณ์ด้านการขนส่งทางอากาศจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

จากการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถติดต่อจากคนสู่คน โดยได้มีการแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปยังเมืองต่างๆ ในจีน และได้พบผู้ติดเชื้อไวรัสในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย 

ในการนี้รัฐบาลจีนจึงมีคำสั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก จากเมืองอู่ฮั่นในทุกเส้นทาง โดยมีคำสั่งปิดท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ ซึ่งสายการบินที่ทำการบินแบบประจำมีกำหนดระหว่างท่าอากาศยานในไทย – อู่ฮั่น ได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และจะมีการแจ้งยกเลิกเส้นทางบินอื่นๆ จากประเทศจีนอีกในอนาคต 

หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค ขอให้ผู้โดยสารเช็คตารางการบินก่อนการเดินทาง สวมหน้ากากอนามัย รักษาความสะอาด หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการ ไอ จาม โดยหากหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน ๑๔ วัน หากเริ่มมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที 

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงจะถูกคัดกรอง ณ ท่าอากาศยาน โดยจะมีการจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยง (๔) และใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิกับผู้โดยสารทุกท่าน (๓) 

 

จัดทำโดย : กองเศรษฐกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก

(๑) ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๑ , ๒ และ ๓
(๒) ฝ่ายพิธีการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(๓) กรมควบคุมโรค,ชี้แจงการดำเนินการเฝ้าระวังอุณหภูมิผู้โดยสารด้วย Thermoscan (https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=11209&deptcode=brc&news_views=489)
(๔) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้โดยสารตกค้างจากกรณีสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศ ปิดเมืองอู่ฮั่นเนื่องจากพบการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙, ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓
(https://www.airportthai.co.th/en/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80/)

airport

แหล่งที่มา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย https://www.caat.or.th/th/archives/47384, https://www.caat.or.th/th/archives/47724, https://www.caat.or.th/th/archives/47765

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อแนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเม

ขนาดไฟล์ 7 MB

12 ครั้ง 27 ม.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโร

ขนาดไฟล์ 612 KB

6 ครั้ง 30 ม.ค. 2563

CAAT Notification on Clinical Practice Guideline for the Prevention of Novel Coronavirus 2019 Pneumo

ขนาดไฟล์ 61 KB

7 ครั้ง 30 ม.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโร

ขนาดไฟล์ 681 KB

13 ครั้ง 27 ม.ค. 2563

CAAT Notification on Clinical Practice Guideline for the Prevention of Novel Coronavirus 2019 Pneumo

ขนาดไฟล์ 591 KB

8 ครั้ง 30 ม.ค. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโร

ขนาดไฟล์ 591 KB

4 ครั้ง 11 ก.พ. 2563

CAAT Notification on Clinical Practice Guideline for the Prevention of Novel Coronavirus 2019 Pneumo

ขนาดไฟล์ 91 KB

3 ครั้ง 11 ก.พ. 2563

CAAT Corona Virus 2019.pdf

ขนาดไฟล์ 71 KB

7 ครั้ง 30 ม.ค. 2563
Top