ร่างกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์

วันที่ : 9 มกราคม 2563 16:41:27
314 อ่าน
เรื่องที่ 1 : รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน พ.ศ. ....
เรื่องที่ 2 : รับฟังความคิดเห็น ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ของรัฐ หรือที่หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ได้มาโดยการเวนคืน พ.ศ. ....
เรื่องที่ 3 : รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสิน ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ....
เรื่องที่ 4 : รับฟังความคิดเห็น กฎกระทรวงกำหนดแบบและวิธีการขอคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท พ.ศ. ....
เรื่องที่ 5 : รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดราคาสูงขึ้นหรือลดลงของที่ดินที่เหลือจากการเวนคืน และการกระทำการให้ที่ดินเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
เรื่องที่ 6 : รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย ค่าโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ฯ
เรื่องที่ 7 : รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจำหน่ายหรือทำลาย โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ....
เรื่องที่ 8 : รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การชดใช้เงินค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษเนื่องจากการเข้าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ....

 

Link : https://motwebservice.mot.go.th/motpublichearing/search_ops.php

airport

Top