Flow chart & Duration of Action

Date : 19 April 2560
2,966 Reads

รายการแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของการบริการประชาชน หรือการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยราชการด้วยกันโดยกรมการขนส่งทางอากาศ

กองคลัง

กองมาตรฐานสนามบิน และการอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ

กองสนับสนุนกิจการท่าอากาศยาน

กระบวนงานที่ดำเนินการ 2-15 วัน

  1. ตรวจรับงานก่อสร้าง

สำนักกำกับกิจการขนส่งทางอากาศ

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักส่งเสริม และพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนงานที่ดำเนินการ 2-15 วัน

  1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ - กรณีที่ต้องจัดทำเพิ่มเติมนอกรูปแบบ

กระบวนงานที่ดำเนินการมากกว่า 15 วัน

  1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติรายงานประจำปี

กระบวนงานที่เสร็จแล้วภายใน 1 วัน

  1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ - กรณีที่เป็นข้อมูลที่มีรูปแบบอยู่แล้ว

Attachment

Fild name Download Create Date

กระบวนงานเพิ่ม.pdf

File size 62 KB

499 Time 18 Apr 2560

proDevelop_2to15_01.pdf

File size 66 KB

480 Time 18 Apr 2560

aptStd_2to15_14.pdf

File size 66 KB

471 Time 18 Apr 2560

proDevelop_1d_03.pdf

File size 67 KB

466 Time 18 Apr 2560

proDevelop_15up_01.pdf

File size 71 KB

461 Time 18 Apr 2560

proDevelop_1d_01.pdf

File size 72 KB

457 Time 18 Apr 2560

proDevelop_1d_02.pdf

File size 73 KB

476 Time 18 Apr 2560

safety_15up_08.pdf

File size 74 KB

494 Time 18 Apr 2560

safety_1d_01.pdf

File size 79 KB

452 Time 18 Apr 2560

safety_15up_11.pdf

File size 82 KB

461 Time 18 Apr 2560

safety_15up_10.pdf

File size 82 KB

464 Time 18 Apr 2560

safety_15up_09.pdf

File size 83 KB

445 Time 18 Apr 2560

safety_1d_02.pdf

File size 103 KB

461 Time 18 Apr 2560

proDevelop_15up_03.pdf

File size 57 KB

461 Time 19 Apr 2560

proDevelop_2to15_03.pdf

File size 58 KB

485 Time 19 Apr 2560

proDevelop_15up_02.pdf

File size 59 KB

464 Time 19 Apr 2560

safety_15up_04.pdf

File size 61 KB

475 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_18.pdf

File size 65 KB

467 Time 19 Apr 2560

safety_15up_05.pdf

File size 66 KB

462 Time 19 Apr 2560

proDevelop_2to15_02.pdf

File size 68 KB

506 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_20.pdf

File size 72 KB

469 Time 19 Apr 2560

safety_15up_06.pdf

File size 75 KB

469 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_14.pdf

File size 75 KB

458 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_21.pdf

File size 78 KB

463 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_09.pdf

File size 80 KB

486 Time 19 Apr 2560

safety_15up_01.pdf

File size 80 KB

468 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_17.pdf

File size 80 KB

440 Time 19 Apr 2560

safety_15up_07.pdf

File size 80 KB

468 Time 19 Apr 2560

safety_15up_02.pdf

File size 80 KB

475 Time 19 Apr 2560

safety_15up_03.pdf

File size 81 KB

486 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_10.pdf

File size 81 KB

480 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_16.pdf

File size 83 KB

462 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_12.pdf

File size 84 KB

463 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_15.pdf

File size 84 KB

455 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_11.pdf

File size 85 KB

485 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_01.pdf

File size 90 KB

476 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_13.pdf

File size 94 KB

464 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_19.pdf

File size 116 KB

503 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_02.pdf

File size 80 KB

455 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_06.pdf

File size 78 KB

493 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_05.pdf

File size 74 KB

485 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_07.pdf

File size 73 KB

468 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_03.pdf

File size 70 KB

461 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_06.pdf

File size 68 KB

491 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_08.pdf

File size 65 KB

472 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_04.pdf

File size 61 KB

476 Time 19 Apr 2560

safety_2to15_07.pdf

File size 58 KB

468 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_06.pdf

File size 89 KB

500 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_05.pdf

File size 89 KB

435 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_04.pdf

File size 89 KB

465 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_03.pdf

File size 77 KB

448 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_03.pdf

File size 75 KB

451 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_02.pdf

File size 73 KB

460 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_05.pdf

File size 66 KB

445 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_04.pdf

File size 65 KB

450 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_1d_01.pdf

File size 63 KB

437 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_02.pdf

File size 48 KB

457 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_02.pdf

File size 106 KB

455 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_04.pdf

File size 94 KB

464 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_03.pdf

File size 86 KB

469 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_33.pdf

File size 80 KB

452 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_06.pdf

File size 80 KB

443 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_01.pdf

File size 78 KB

471 Time 19 Apr 2560

airTran_15up_05.pdf

File size 73 KB

444 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_32.pdf

File size 62 KB

442 Time 19 Apr 2560

officeSecretary_2to15_01.pdf

File size 62 KB

449 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_31.pdf

File size 57 KB

455 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_21.pdf

File size 86 KB

451 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_23.pdf

File size 80 KB

441 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_30.pdf

File size 73 KB

446 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_22.pdf

File size 70 KB

432 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_29.pdf

File size 56 KB

432 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_27.pdf

File size 56 KB

442 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_26.pdf

File size 56 KB

447 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_25.pdf

File size 56 KB

414 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_24.pdf

File size 54 KB

410 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_28.pdf

File size 52 KB

434 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_11.pdf

File size 78 KB

423 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_20.pdf

File size 71 KB

428 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_13.pdf

File size 70 KB

454 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_17.pdf

File size 69 KB

405 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_12.pdf

File size 68 KB

415 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_18.pdf

File size 68 KB

423 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_14.pdf

File size 67 KB

424 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_19.pdf

File size 63 KB

427 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_15.pdf

File size 60 KB

464 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_16.pdf

File size 58 KB

432 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_03.pdf

File size 89 KB

448 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_06.pdf

File size 80 KB

451 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_07.pdf

File size 80 KB

432 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_05.pdf

File size 80 KB

459 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_10.pdf

File size 69 KB

449 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_04.pdf

File size 69 KB

439 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_09.pdf

File size 68 KB

428 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_01.pdf

File size 55 KB

413 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_08.pdf

File size 53 KB

438 Time 19 Apr 2560

airTran_2to15_02.pdf

File size 50 KB

443 Time 19 Apr 2560

aptStd_15up_05.pdf

File size 145 KB

436 Time 19 Apr 2560

aptStd_15up_04.pdf

File size 126 KB

422 Time 19 Apr 2560

aptStd_1d_01.pdf

File size 82 KB

441 Time 19 Apr 2560

aptStd_1d_02.pdf

File size 82 KB

421 Time 19 Apr 2560

aptStd_15up_03.pdf

File size 80 KB

436 Time 19 Apr 2560

aptStd_15up_01.pdf

File size 78 KB

423 Time 19 Apr 2560

aptStd_15up_02.pdf

File size 78 KB

415 Time 19 Apr 2560

aptSupport_2to15_01.pdf

File size 48 KB

426 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_02.pdf

File size 56 KB

457 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_11.pdf

File size 56 KB

433 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_10.pdf

File size 57 KB

448 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_04.pdf

File size 57 KB

402 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_18.pdf

File size 59 KB

443 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_19.pdf

File size 63 KB

425 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_17.pdf

File size 64 KB

448 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_07.pdf

File size 70 KB

450 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_03.pdf

File size 72 KB

452 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_01.pdf

File size 72 KB

440 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_08.pdf

File size 74 KB

436 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_12.pdf

File size 76 KB

414 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_05.pdf

File size 76 KB

428 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_13.pdf

File size 78 KB

429 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_09.pdf

File size 79 KB

435 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_06.pdf

File size 80 KB

437 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_16.pdf

File size 120 KB

424 Time 19 Apr 2560

aptStd_2to15_15.pdf

File size 139 KB

421 Time 19 Apr 2560

finance_1d_05.pdf

File size 54 KB

439 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_03.pdf

File size 64 KB

424 Time 19 Apr 2560

finance_1d_06.pdf

File size 64 KB

429 Time 19 Apr 2560

finance_1d_01.pdf

File size 64 KB

442 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_01.pdf

File size 66 KB

440 Time 19 Apr 2560

finance_1d_02.pdf

File size 66 KB

408 Time 19 Apr 2560

finance_1d_03.pdf

File size 67 KB

425 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_04.pdf

File size 69 KB

432 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_07.pdf

File size 70 KB

429 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_08.pdf

File size 70 KB

448 Time 19 Apr 2560

finance_15up_03.pdf

File size 74 KB

421 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_06.pdf

File size 74 KB

435 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_05.pdf

File size 75 KB

445 Time 19 Apr 2560

finance_2to15_02.pdf

File size 76 KB

413 Time 19 Apr 2560

finance_1d_04.pdf

File size 76 KB

423 Time 19 Apr 2560

finance_15up_02.pdf

File size 79 KB

439 Time 19 Apr 2560

finance_15up_01.pdf

File size 86 KB

424 Time 19 Apr 2560
Top